Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 757

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 757

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 758

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 758

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/assets/extras/gravityforms/common.php on line 4172
Algemene voorwaarden - Bogers Kruisland Juridisch-Agrarisch Adviesbureau jQuery(function() { jQuery('a[href*="#"]:not([href="#"])').click(function() { if (location.pathname.replace(/^//,'') == this.pathname.replace(/^//,'') && location.hostname == this.hostname) { var target = $(this.hash); target = target.length ? target : jQuery('[name=' + this.hash.slice(1) +']'); if (target.length) { jQuery('html, body').animate({ scrollTop: jQuery(window.location.hash).offset().top-150 }, 1000); return false; } } });

ALGEMENE VOORWAARDEN van Bogers Kruisland B.V., Tweede Boutweg 1, 4756 SJ Kruisland

Artikel 1: Algemeen

Bogers Kruisland B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 20119162 en heeft onder meer als handelsnaam  “Bogers Juridisch-Agrarisch Adviesbureau”. Het doel is het verrichten van juridische dienstverlening en overige administratieve dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Bogers Kruisland B.V., haar bestuurders, haar werknemers of haar medewerkers sluit. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Indien uw voorwaarden strijdig zijn met deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden boven uw voorwaarden.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen niet alleen voornoemde personen een beroep doen, maar ook de personen die Bogers Kruisland B.V. betrekt bij de uitvoering van de overeenkomst die u met Bogers Kruisland B.V. hebt gesloten. Ook bestuurders, werknemers en medewerkers die niet meer voor Bogers Kruisland B.V. werken, alsmede hun erfgenamen, alsmede de rechtsvoorgangers van Bogers Kruisland B.V., kunnen zich op deze Algemene Voorwaarden beroepen.

Artikel 3: Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Bogers Kruisland B.V. Dit geldt ook als het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan Bogers Kruisland B.V. zijn verbonden.
 2. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bestuurders van Bogers Kruisland B.V. alsmede degenen die voor Bogers Kruisland B.V. werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 4: Uitvoering

 1. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van u. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor u verrichte en nog te verrichten werkzaamheden geen rechten ontlenen. U vrijwaart Bogers Kruisland B.V. tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die Bogers Kruisland B.V. ten behoeve van u verricht of heeft verricht.
 2. Bogers Kruisland B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met u overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 3. Bogers Kruisland B.V. spant zich in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel 5: Tarieven en facturen

 1. Bogers Kruisland B.V. is per 1 januari van elk jaar gerechtigd om voor alle lopende en nieuwe zaken het uurtarief te verhogen conform de gemiddelde stijging van het prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie van het jaar voorafgaand aan de verhoging.
 2. Indien Bogers Kruisland B.V. u een factuur stuurt, dient deze binnen de op de factuur vermelde termijn voldaan te zijn. U mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen en u mag de betaling ook niet opschorten.
 3. Als u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Ook komen de kosten voor uw rekening die in en buiten rechte gemaakt moeten worden om u tot nakoming van uw betalingsverplichtingen te bewegen.

Artikel 6: Opschorting uitvoering of beëindiging opdracht

 1. Bogers Kruisland B.V. is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten indien u de facturen van Bogers Kruisland B.V. niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk betaalt.
 2. Bogers Kruisland B.V. is gerechtigd te opdracht te beëindigen in geval van gewichtige redenen. Van gewichtige redenen is sowieso sprake indien u de facturen van Bogers Kruisland B.V. niet binnen drie maanden na factuurdatum hebt betaald of indien u onjuiste informatie aan Bogers Kruisland B.V. hebt verstrekt.
 3. Bogers Kruisland B.V. zal u schriftelijk informeren over het opschorten van de uitvoering of het beëindigen van de opdracht. Voor schade die u ondervindt als gevolg van het opschorten van de uitvoering of het beëindigen van de opdracht is Bogers Kruisland B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk.

Artikel 7: Beroepsaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor beroepsfouten van Bogers Kruisland B.V., daaronder begrepen haar bestuurders, managers, werknemers en medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Bogers Kruisland B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. De aansprakelijkheid van Bogers Kruisland B.V. wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Bogers Kruisland B.V. voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van zes maanden.

Artikel 8: Vervallen van vorderingsrechten

Alle vorderingsrechten, of andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook, jegens Bogers Kruisland B.V. dan wel jegens haar bestuurders, managers, werknemers of medewerkers, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 9: Rechtskeuze en domicilie

De rechtsverhouding tussen u en Bogers Kruisland B.V. is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Rechter van de Rechtbank te Breda, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.